Chunhua Shen

Zhejiang University

Names

Chunhua Shen (Preferred)

Emails

****@adelaide.edu.au
,
****@gmail.com
,
****@zju.edu.cn

Education & Career History

Full Professor
Zhejiang University (zju.edu.cn)
2021Present
 
Professor
University of Adelaide (adelaide.edu.au)
20112021
 
PhD
University of Adelaide (adelaide.edu.au)
20022006
 

Advisors, Relations & Conflicts

Coauthor
Jianxin Wu
****@nju.edu.cn
20162016
 
Coauthor
Chao Wang
****@uow.edu.au
20162016
 
Coauthor
Damien Teney
****@andrew.cmu.edu
20162016
 
Coauthor
Zi Huang
****@itee.uq.edu.au
20162016
 
Coauthor
Zifeng Wu
****@nlpr.ia.ac.cn
20162016
 
Coauthor
Jianxin Wu
****@nju.edu.cn
20162016
 
Coauthor
Chao Wang
****@nankai.edu.cn
20162016
 
Coauthor
Jiewei Cao
****@uq.edu.au
20162016
 
Coauthor
Ruizhi Qiao
****@adelaide.edu.au
20152016
 
Coauthor
Lei Zhang
****@comp.polyu.edu.hk
20152016
 
Coauthor
Qi Wu
****@adelaide.edu.au
20152016
 
Coauthor
Wei Wei
****@nwpu.edu.cn
20152016
 
Coauthor
Lei Zhang
****@microsoft.com
20152016
 
Coauthor
Lei Zhang
****@126.com
20152016
 
Coauthor
Lei Zhang
****@cqu.edu.cn
20152016
 
Coauthor
Lin Wu
****@cse.unsw.edu.au
20152016
 
Coauthor
Lei Zhang
****@mail.nwpu.edu.cn
20152016
 
Coauthor
Lei Zhang
****@ict.ac.cn
20152016
 
Coauthor
Chao Zhang
****@gmail.com
20112016
 
Coauthor
Yanning Zhang
****@nwpu.edu.cn
20112016
 
Coauthor
Fumin Shen
****@gmail.com
20112016
 
Coauthor
Lingqiao Liu
****@cecs.anu.edu.au
20112016
 
Coauthor
Lingqiao Liu
****@gmail.com
20112016
 
Coauthor
Chao Zhang
****@scv.cis.iwate-u.ac.jp
20112016
 
Coauthor
Zhongfei Zhang
****@zju.edu.cn
20112016
 
Coauthor
Guosheng Lin
****@adelaide.edu.au
20112016
 
Coauthor
Jianxin Wu
****@gmail.com
20112016
 
Coauthor
Xi Li
****@gmail.com
20112016
 
Coauthor
Fayao Liu
****@adelaide.edu.au
20112016
 
Coauthor
Chao Zhang
****@mix.wvu.edu
20112016
 
Coauthor
Xi Li
****@adelaide.edu.au
20112016
 
Coauthor
Yanning Zhang
****@gmail.com
20112016
 
Coauthor
Chao Zhang
****@york.ac.uk
20112016
 
Coauthor
Mingkui Tan
****@gmail.com
20112016
 
Coauthor
Zhongfei Zhang
****@cs.binghamton.edu
20112016
 
Coauthor
Yuchao Dai
****@gmail.com
20112016
 
Coauthor
Peng Wang
****@gmail.com
20092016
 
Coauthor
Peng Wang
****@adelaide.edu.au
20092016
 
Coauthor
Peng Wang
****@siemens.com
20092016
 
Coauthor
Peng Wang
****@ucla.edu
20092016
 
Coauthor
Peng Wang
****@uq.edu.au
20092016
 
Coauthor
Hanxi Li
****@nicta.com.au
20082016
 
Coauthor
Hanxi Li
****@gmail.com
20082016
 
Coauthor
Sakrapee Paisitkriangkrai
****@adelaide.edu.au
20072016
 
Coauthor
Anthony Dick
****@adelaide.edu.au
20042016
 
Coauthor
Mingkui Tan
****@adelaide.edu.au
20152015
 
Coauthor
Wei Liu
****@us.ibm.com
20152015
 
Coauthor
Fei Li
****@163.com
20152015
 
Coauthor
Bo Li
****@163.com
20152015
 
Coauthor
Fei Li
****@mail.nwpu.edu.cn
20152015
 
Coauthor
Xiaogang Chen
****@live.com
20152015
 
Coauthor
Stephanie Lowry
****@student.qut.edu.au
20152015
 
Coauthor
Wei Liu
****@sjtu.edu.cn
20152015
 
Coauthor
Wei Liu
****@cs.unc.edu
20152015
 
Coauthor
Qiang Wu
****@uts.edu.au
20152015
 
Coauthor
Bo Li
****@126.com
20152015
 
Coauthor
Wei Liu
****@ee.columbia.edu
20152015
 
Coauthor
Wei Liu
****@gmail.com
20152015
 
Coauthor
Bo Li
****@bit.edu.cn
20152015
 
Coauthor
Junbin Gao
****@csu.edu.au
20152015
 
Coauthor
Junbin Gao
****@sydney.edu.au
20152015
 
Coauthor
Mehrtash Harandi
****@nicta.com.au
20132015
 
Coauthor
Lei Luo
****@163.com
20112015
 
Coauthor
Brian Lovell
****@itee.uq.edu.au
20112015
 
Coauthor
Conrad Sanderson
****@ieee.org
20112015
 
Coauthor
Qinfeng Shi
****@adelaide.edu.au
20102015
 
Coauthor
Yuchao Dai
****@anu.edu.au
20092015
 
Coauthor
Richard Hartley
****@anu.edu.au
20082015
 
Coauthor
Mehrtash Tafazzoli Harandi
****@nicta.com.au
20132014
 
Coauthor
John Bastian
****@adelaide.edu.au
20112014
 
Coauthor
David Suter
****@cs.adelaide.edu.au
20112014
 
Coauthor
Heng tao Shen
****@itee.uq.edu.au
20112014
 
Coauthor
Jian Zhang
****@pku.edu.cn
20112014
 
Coauthor
Liantao Wang
****@gmail.com
20112014
 
Coauthor
Yan Yan
****@disi.unitn.it
20112014
 
Coauthor
Zhenhua Wang
****@ntu.edu.sg
20112014
 
Coauthor
Anders Eriksson
****@adelaide.edu.au
20112014
 
Coauthor
Jingyu Yang
****@njust.edu.cn
20112014
 
Coauthor
Yan Yan
****@xmu.edu.cn
20112014
 
Coauthor
Lei Wang
****@tongji.edu.cn
20112014
 
Coauthor
Zhen Zhang
****@mail.nwpu.edu.cn
20112014
 
Coauthor
Xuming He
****@nicta.com.au
20112014
 
Coauthor
Weiming Hu
****@nlpr.ia.ac.cn
20112014
 
Coauthor
Anders Eriksson
****@qut.edu.au
20112014
 
Coauthor
Hong Zheng
****@vip.sina.com.cn
20112014
 
Coauthor
Zhenhua Wang
****@nlpr.ia.ac.cn
20112014
 
Coauthor
Jian Zhang
****@nuctech.com
20112014
 
Coauthor
Ian Reid
****@adelaide.edu.au
20112014
 
Coauthor
Jian Zhang
****@student.ethz.ch
20112014
 
Coauthor
Yongsheng Gao
****@griffith.edu.au
20112014
 
Coauthor
Jingyu Yang
****@tju.edu.cn
20112014
 
Coauthor
Lei Wang
****@tongji.edu.cn
20112014
 
Coauthor
Lei Wang
****@uow.edu.au
20112014
 
Coauthor
Jian Zhang
****@uts.edu.au
20112014
 
Coauthor
Zhenhua Wang
****@adelaide.edu.au
20112014
 
Coauthor
Anton Van den hengel
****@adelaide.edu.au
20112014
 
Coauthor
Zhenhua Wang
****@outlook.com
20112014
 
Coauthor
Phil Torr
****@brookes.ac.uk
20112014
 
Coauthor
Hongdong Li
****@anu.edu.au
20112014
 
Coauthor
Philip Torr
****@eng.ox.ac.uk
20112014
 
Coauthor
Nick Barnes
****@nicta.com.au
20102014
 
Coauthor
Luping Zhou
****@uow.edu.au
20082014
 
Coauthor
Luping Zhou
****@gmail.com
20082014
 
Coauthor
David Suter
****@cs.adelaide.edu.au
20072014
 
Coauthor
David Suter
****@adelaide.edu.au
20072014
 
Coauthor
Hanzi Wang
****@gmail.com
20072014
 
Coauthor
Tao Wang
****@bjtu.edu.cn
20112011
 
Coauthor
Zhihui Hao
****@samsung.com
20102011
 
Coauthor
Konrad Schindler
****@ethz.ch
20072007
 
Coauthor
Konrad Schindler
****@geod.baug.ethz.ch
20072007
 
Coauthor
Konrad Schindler
****@geod.baug.ethz.ch
20072007
 
Coauthor
Antonio Robles-kelly
****@nicta.com.au
20062007
 

Expertise

Deep learning
20142020