Yanan Li

Zhejiang Lab

  • Joined June 2021

Names

Yanan Li (Preferred)

Emails

****@gmail.com (Confirmed)
,
****@zhejianglab.com (Confirmed)

Education & Career History

Researcher
Zhejiang Lab (zhejianglab.com)
2018Present
 
PhD student
Zhejiang University (zju.edu.cn)
20112018
 

Advisors, Relations & Conflicts

PhD Advisor
20112018
 
PhD Advisor
20112018
 

Expertise

zero-shot learning, few-shot learning, object detection
20112023