Haoqian Wang

Tsinghua University

Names

Haoqian Wang

Emails

****@tsinghua.edu.cn

Education & Career History

Full Professor
Tsinghua University (tsinghua.edu.cn)
2018Present
 

Advisors, Relations & Conflicts

Coauthor
Debin Zhao
****@hit.edu.cn
20112014
 
Coauthor
Yebin Liu
****@tsinghua.edu.cn
20112014
 
Coauthor
Jue Wang
****@adobe.com
20112014
 
Coauthor
Lei Zhang
****@microsoft.com
20112014
 
Coauthor
Lei Zhang
****@126.com
20112014
 
Coauthor
Qionghai Dai
****@mail.tsinghua.edu.cn
20112014
 
Coauthor
Qionghai Dai
****@tsinghua.edu.cn
20112014
 
Coauthor
Kai Li
****@eecs.ucf.edu
20112014
 
Coauthor
Xin Yuan
****@duke.edu
20112014
 
Coauthor
Yebin Liu
****@mail.tsinghua.edu.cn
20112014
 
Coauthor
Qionghai Dai
****@mail.tsinghua.edu.cn
20112014
 
Coauthor
David Zhang
****@comp.polyu.edu.hk
20112014
 
Coauthor
Kai Li
****@mails.tsinghua.edu.cn
20112014
 
Coauthor
Lei Zhang
****@mail.nwpu.edu.cn
20112014
 
Coauthor
Kai Li
****@whu.edu.cn
20112014
 
Coauthor
Xiangyang Ji
****@tsinghua.edu.cn
20112014
 
Coauthor
Wei Wu
****@buaa.edu.cn
20112014
 
Coauthor
Ying Zhang
****@mail.dlut.edu.cn
20112014
 
Coauthor
Lei Zhang
****@cqu.edu.cn
20112014
 
Coauthor
Xin Yuan
****@gmail.com
20112014
 
Coauthor
Lei Zhang
****@ict.ac.cn
20112014
 
Coauthor
Qionghai Dai
****@tsinghua.edu.cn
20112014
 

Expertise

deep learning
2015Present
 
Computer Vision
2006Present