Long Wei

Westlake University

Names

Long Wei (Preferred)

Emails

****@126.com
,
****@zju.edu.cn
,
****@westlake.edu.cn
,
****@alibaba-inc.com

Education & Career History

Postdoc
Westlake University (westlake.edu)
20232025
 
Researcher
Alibaba Group (alibaba-inc.com)
20202023
 
PhD student
Zhejiang University (zju.edu.cn)
20132020
 

Advisors, Relations & Conflicts

Postdoc Advisor
Tailin Wu
****@westlake.edu.cn
20232025
 
Coauthor
Xian-Sheng Hua
****@gmail.com
20182020
 
PhD Advisor
Xiaofei He
****@cad.zju.edu.cn
20132020
 
PhD Advisor
Deng Cai
****@cad.zju.edu.cn
20132020
 
Coauthor
Bin Hong
****@gmail.com
20132020
 

Expertise

AI for Science
20232023
 
deep learning
20172023
 
computer vision
20162023
 
machine learning
20132023