Xiang Bai

Huazhong University of Science and Technology

Names

Xiang Bai

Emails

****@gmail.com
,
****@hust.edu.cn

Education & Career History

Professor
Huazhong University of Science and Technology (hust.edu.cn)
Present
 
Full Professor
Huazhong University of Science and Technolgy (hust.edu.cn)
20142017
 
Associate Professor
Huazhong University of Science and Technology (hust.edu.cn)
20102014
 
PhD student
University of California, Los Angeles (ucla.edu)
20052009
 

Advisors, Relations & Conflicts

Coauthor
Baoguang Shi
****@gmail.com
20112016
Coauthor
Yingying Zhu
****@med.unc.edu
20112016
Coauthor
Wei Shen
****@t.shu.edu.cn
20112016
Coauthor
Xinggang Wang
****@hust.edu.cn
20092016
Coauthor
Zhuowen Tu
****@stat.ucla.edu
20082016
Coauthor
Zhuowen Tu
****@gmail.com
20082016
Coauthor
Zhuowen Tu
****@ucsd.edu
20082016
Coauthor
Longin jan Latecki
****@temple.edu
20062016
Coauthor
Zhuotun Zhu
****@hust.edu.cn
20112015
Coauthor
Cong Yao
****@gmail.com
20112014
Coauthor
Wenyu Liu
****@mail.hust.edu.cn
20112014
Coauthor
Yi Ma
****@microsoft.com
20112014
Coauthor
Jingdong Wang
****@microsoft.com
20112014
Coauthor
Yueming Wang
****@zju.edu.cn
20112014
Coauthor
Xingwei Yang
****@ge.com
20112014
Coauthor
Meng Yi
****@temple.edu
20112014
Coauthor
Yingying Zhu
****@gmail.com
20112014
Coauthor
Yu Zhou
****@iie.ac.cn
20112014
Coauthor
Yan Wang
****@ee.columbia.edu
20112014
Coauthor
Baining Guo
****@microsoft.com
20112014
Coauthor
Alan Yuille
****@gmail.com
20112014
Coauthor
Baoyuan Wang
****@microsoft.com
20112014
Coauthor
Bo Wang
****@stanford.edu
20112014
Coauthor
Yi Ma
****@illinois.edu
20112014
Coauthor
Alan Yuille
****@stat.ucla.edu
20112014
Coauthor
Yi Ma
****@shanghaitech.edu.cn
20112014
Coauthor
Jiayi Ma
****@gmail.com
20112014
Coauthor
Yu Zhou
****@bupt.edu.cn
20112014
Coauthor
Ying Zhang
****@mail.dlut.edu.cn
20112014
Coauthor
Jinwen Tian
****@hust.edu.cn
20112014
Coauthor
Wei Shen
****@shu.edu.cn
20112014
Coauthor
Baoguang Shi
****@gmail.com
20112014
Coauthor
Zheng Li
****@foxmail.com
20112014
Coauthor
Shu Liu
****@cse.cuhk.edu.hk
20112014
Coauthor
Yingying Zhu
****@gmail.com
20112011
PhD Advisee
Zhuowen Tu
****@ucsd.edu
20072009
 
Coauthor
Quannan Li
****@twitter.com
20072009
Coauthor
Nagesh Adluru
****@wisc.edu
20072008
PhD Advisee
Longin Latecki
****@temple.edu
20062007
 

Expertise

CNNs
2015Present
 
RNNs
2015Present